Blogia
La nostra USEEC

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2008-2009

3.3.1 Unitats de suport a l’educació especial

Les unitats de suport a l’educació especial (USEE) són unitats de recursos per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa per avançar com a escola inclusiva. Correspon a l’equip directiu del centre dur a terme la dinamització d’aquest procés.

Els professionals assignats a aquestes unitats han de prioritzar l’elaboració, coordinadament amb el professorat del grup ordinari, de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula ordinària, col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat. Així mateix, desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixin.

Els alumnes amb necessitats educatives especials han de formar part d’un grup ordinari.

En la presa de decisions referides a l’alumnat amb necessitats educatives especials ha de participar el professorat mitjançant els equips docents i la comissió d’atenció a la diversitat.

L’alumnat atès pels professionals de la USEE té com a marc curricular de referència amb caràcter general el mateix que s’estipula per al conjunt de l’alumnat, reflectit en el projecte educatiu. Les adaptacions que es facin per a cada alumne es determinaran en el seu pla individual. Serà l’equip docent qui establirà els criteris treballant de manera coordinada amb la comissió d’atenció a la diversitat.

El professorat de la USEE ha de col·laborar amb el tutor/a del grup ordinari en la tutoria individual dels alumnes que atén i el seguiment del seu procés d’aprenentatge i ha d’aportar a la comissió d’avaluació tota la informació sobre l’evolució de l’alumne/a en aquelles àrees en què tingui una intervenció directa, aportant elements per a la valoració dels aprenentatges i el seu procés de maduresa. Així mateix, tot el professorat que imparteixi docència a l’alumne/a ha d’aportar les valoracions corresponents. La junta d’avaluació pot preveure la possibilitat de fer una sessió d’avaluació complementària per a avaluar l’alumnat atès amb professionals de la USEE.

A efectes d’aquestes instruccions, es consideren unitats de suport a l’educació especial les unitats definides com d’educació especial en l’article 7.5 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

21.4.3 El professorat d’unitats de suport a l’educació especial

En els centres que disposin d’unitats de suport a l’educació especial els especialistes assignats a aquestes unitats centraran la seva intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin, tant com sigui possible i adequat, la participació de l’alumnat de la unitat en les activitats de l’aula ordinària i del centre.

Així, aquests especialistes d’educació especial hauran de:

1. Elaborar, amb la col·laboració de l’EAP i del professorat del centre, el pla d’atenció educativa a l’alumnat de la unitat: prioritats educatives, formes de participació en les activitats de l’aula ordinària, activitats d’atenció individual o en grup reduït, criteris de seguiment i d’avaluació...

2. Elaborar materials específics o adaptats que facilitin l’aprenentatge i la participació de l’alumnat en les activitats del grup ordinari.

3. Acompanyar els alumnes de la unitat en la seva participació en les activitats de l’aula ordinària.

4. Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes de la unitat requereixin.

5. Formular les propostes de modificació curricular, de caràcter individual i, si escau, de grup, de l’alumnat de la unitat.

6. Fer el seguiment i la tutoria individual de l’alumnat que atén.

L’atenció per part dels professionals assignats com a suport a l’educació especial s’ha de proporcionar, sempre que sigui possible i adequat en situacions generals o ordinàries, i quan sigui necessari en situacions de grups reduïts d’alumnes, en situacions d’atenció individual o en altres formes d’agrupament d’alumnat.

Els suports dels especialistes tenen la finalitat de proporcionar a l’alumnat amb necessitats educatives especials condicions adequades per al progrés en l’adquisició de les capacitats establertes en el currículum de l’etapa i per a la seva participació en les activitats generals de les aules ordinàries i del centre.

22.1.4 Educadors i educadores d’educació especial

a) Funcions

Correspon als educadors i educadores d’educació especial:

· Donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com aplicar programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d’hàbits, d’higiene, habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, escolaritat compartida en centres ordinaris/centres d’educació especial.

· Participar en el projecte educatiu del centre.

· Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres-tutors i els especialistes.

· Proporcionar als mestres-tutors i especialistes elements d’informació sobre l’actuació de l’alumnat, a fi d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge.

La direcció del centre vetllarà perquè el suport d’aquest personal afavoreixi el desenvolupament de l’autonomia personal i millora de la qualitat de vida d’aquest alumnat.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres